En strategi för genomförandet av den nationella

2706

Handläggare: REMISSVAR Dnr: 172/2016 Cecilia Ekstrand

Alltså…. en  Vilka styrkor finns i kommunens/regionens arbete med funktionshinderfrågan? • Vilka problem finns? Strategier. • Har kommunen/regionen en strategi eller plan för  Under perioden 2021-2023 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken. Stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet.

Strategi funktionshinderspolitiken

  1. Border internet east london
  2. Jonas gustavsson photographer

En funktionshinderpolitik med parlamentarisk förankring . Förslag 1: Nytt nationellt mål strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Den ger en övergripande bild av de insatser som myndigheten genomfört under perioden och utvecklingen mot regeringens mål. Rapporten omfattar också resultatet av de årliga enkätundersökningar som gjorts av länsstyrelsernas och länsmuseernas arbete. Sammanfattning. EU har lagt fram ett förslag till en ny funktionshinderstrategi som ska löpa från 2011 till 2021.

Strategi för tillgänglighet - Örebro kommun

Finland. En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås,  Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan 2012 en av de strategiska myndigheterna i arbetet med den nationella funktionshinderspolitiken.

LOGG - Filipstads kommun

Fastställande av strategi för kommunens funktionshinderspolitiska arbete: Ett Skellefteå för alla 2015-2025.

Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016” redovisa sitt arbete med delmålen. Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Boverket ska arbeta med fem delmål. Arbetet med delmålen ska till regeringen årligen redovisas i en Det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgör naturliga utgångspunkter för en strategi. Nationellt mål och inriktning Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. Årets uppföljning av funktionshinderspolitiken bekräftar ännu en gång behovet av styrning och förändringstryck inom funktionshinderspolitiken. MFD ser därför med stor nyfikenhet fram mot den strategi som regeringen har aviserat och som blir nästa steg i utvecklingen av styrningen. Sundbyberg i februari 2020 .
Sommarjobb falköping kommun

, p. 24 Series Funktionshinderspolitiken efter 2016. Uppdrag att ta fram förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet. MFD. ) En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. In Sweden, inadequate accessibility, however, is not included in the Discrimination Act ( Slutrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Folkhälsomyndigheten, 2016 Fulltext. Mandatory.

Visa projekt. Participation is the goal of Swedish disability policy, but it is difficult to achieve for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities (PI (M)D). Since these adults are dependent on others in every aspect of their lives, others control their ability to participate in everyday life decisions. The aim of Swedish disability policy is equality, full participation and empowerment of the individual (Government of Sweden 2011). Swedish law, SFS 1993: 387 gives people with intellectual disabilities the right to daily activity/sheltered employment, which is considered a form of assistance (Government of Sweden 1993). Socialdepartmentet (2011) En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 [A strategy for implementing disability policies in Sweden 2011–2016], Stockholm: Socialdepartmentet.
Matte 3b komvux kungsbacka

1. Vi föreslår också en tydligare styrning av funktionshinderspolitiken genom en utveckling av förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken samt genom framtagande av en ny strategi som ska stärka integreringen av ett funktionshindersperspektiv. För att konkretisera de övergripande målen för funktionshinderspolitiken och de inriktningsmål som angetts i skrivelsen till riksdagen kommer regeringen enligt budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:SoU1, rskr.

Skolmyndigheterna har ett gemensamt ansvar för att genomföra politiken på skolområdet. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpe-dagogiska Skolmyndigheten (SPSM) ska därför den 15 mars 2012 redovisa sitt ar- En strategi för genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken 2011-2016 - Återrapportering 2013 Sammanfattning Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan april 2012 en av de strategiska myndigheterna i arbetet med den nationella funktionshinderspolitiken. Utifrån områdena ökad fysisk nationell strategi för funktionshinderspolitiken. Barnombudsmannen välkomnar därför förslagen som nödvändiga steg i rätt riktning om Sverige ska leva upp till våra åtaganden enligt de konventioner vi ratificerat. Del II Förslag 2. En funktionshinderpolitik med parlamentarisk förankring .
Vindkraftstekniker jobb skåneTillgängliga natur- och kulturområden - Naturvårdsverket

, p.

Protokoll 7 december 2020 - Ulricehamns kommun

Utifrån den nationella funktionshinderpolitiken har kommunen beslutat om en lokal strategi för arbetet med delaktighet  strategier och planer i enlighet med vad som framgår av proposition.

Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken under 2011-2016.